معمار

معمار و معماری، تاریخ هنر، ایران شناسی، گاهی تراوشات ذهن


وي يكسري خانه هاي بر مبناي پلان مربعي تصور كرد اما در راههاي مختلفي اصلاح كرد و شماره گذاري نمود:

House I, the Barenholt Pavilion in Priceto New Jersey (1967-1968),
House II, Falk House in Hardwih connecticut (1969-1970),
House III, The Miller House in Lakeville, Connecticut (1972),
House VI : West Cornwall , Connecticut , (1972-1976).
Cannaregio – Venice (1978)
در ميان پروژه هاي اخير او پروژه


يك بلوك آپارتماني در

 Checkpoint Charlie - Berlin (1982-1986)
 

مركز وكسنر براي هنرهاي بصري در Ohio State University – Columbs
پروژه اي در محوطه موزه Castelvecchio – Verona (شروع از 2004)

2005 - Pomnik Żydów Pomordowanych w Europie, "Field of Steale" - Berlin, Niemcy

پيتر آيزنمن -  معمار

پيتر آيزنمن - آرشيران

پيتر آيزنمن - آرشيران

پيتر آيزنمن - آرشيران
1994 - Max Reinhardt Houseپيتر آيزنمن - آرشيران

Aronoff Center for Design and Art University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio-1993پيتر آيزنمن - آرشيران

پيتر آيزنمن - آرشيران

1993 - The Greater Columbus Convention Center, Columbus, Ohio


پيتر آيزنمن - آرشيران

پيتر آيزنمن - آرشيران

پيتر آيزنمن - آرشيران

1982 - 1989 - Wexner Center for the Visual Arts, Ohio State University; Columbus, Ohio


پيتر آيزنمن - آرشيران


پيتر آيزنمن - آرشيران

پيتر آيزنمن - آرشيران


پيتر آيزنمن - آرشيران

پيتر آيزنمن - آرشيران

پيتر آيزنمن - آرشيران

1972 - 1973 - House VI, Frank House, Corlwall, Connecticut


پيتر آيزنمن - آرشيران


پيتر آيزنمن - آرشيران

1970 - HouseIII, Miller House, Lakeville, Connecticutپيتر آيزنمن - آرشيران

 


پيتر آيزنمن -  معمار

ايده آيزنمن براي خانه شماره 6


+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم فروردین ۱۳۸۵ساعت ۱۴ بعد از ظهر  توسط محمّد احمدوند -- Mohammad Ahmadvand  | 

Search Engine Submission - AddMe